Close

Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI NA RZECZ BADAŃ LITERACKICH

ROZDZIAŁ I                  POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Nazwa fundacji
 
1.    Fundacja pod nazwą »FUNDACJA NA RZECZ BADAŃ LITERACKICH«, zwana dalej  „Fundacją”, ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym przed Notariuszem Edyta Czartoryską – Ganczewską w Kancelarii Notarialnej przy ul. Zgoda numer 3 lokal 1 w Warszawie, za numerem repertorium A nr 1037/2005.
2.    Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 46/91 r. poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.
 
§ 2. Teren działania, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji
 
1.    Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa miejscowego.
2.    Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
3.    Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć‡ stałe i czasowe placówki terenowe o stosownych nazwach.
4.    Fundacja może posiadać‡ oddziały zagranicą.
 
§ 3. Czas trwania
 
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 
§ 4. Organ nadzorujący
 
Ministrem właściwym ze względu na cele statutowe Fundacji jest Minister Kultury.
 
 
ROZDZIAŁ  II                PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
 
§ 5. Cele i formy działania Fundacji
 
§ 3.
1. Celem Fundacji jest prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz :
a)      rozwoju badań literackich,
b)      rozwoju literatury polskiej,
c)      zwiększania czytelnictwa,
d)      wspierania twórczości,
e)      wspierania przekładów literatury,
f)        nawiązywania i podnoszenia poziomu kontaktów literackich,
g)      przybliżania polskim czytelnikom innych kultur,
h)      rozpowszechniania informacji kulturalnej,
i)        tworzenia platformy dla dyskusji kulturalnych,
j)        edukacji kulturalnej społeczeństwa.
2.      Fundacja realizuje cele statutowe poprzez inicjowanie, organizowanie, finansowanie i wspieranie działań, w szczególności polegających na:
a)      wydawaniu ogólnopolskiego pisma naukowego poświęconego badaniom literackim, literaturze i kulturze,
b)      organizowaniu konferencji naukowych dotyczących badań literackich, literatury i kultury,
c)      promowaniu badań literackich, literatury i kultury na wszelkich płaszczyznach medialnych,
d)      prowadzeniu badań dotyczących kultury ze szczególnym uwzględnieniem badań literackich,
e)      organizowaniu działań o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym,
f)        fundowaniu stypendiów i nagród dla osób kształcących się, osób zajmujących się badaniami literackimi oraz literatów,
g)      organizowaniu konkursów na prace badawcze z zakresu literatury, prace literackie oraz związane z literaturą i kulturą,
h)      finansowaniu pobytów obywateli polskich w zagranicznych ośrodkach,
i)        współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami prowadzącymi działalność‡ zbieżną lub zbliżoną z celami Fundacji oraz z osobami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
 
3.      Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać‡ działalność‡ innych osób prawnych, prowadzących działalność‡ zbieżną lub zbliżoną z celami Fundacji.
 
4.      Działalność‡ gospodarcza Fundacji może być‡ także realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych – na zasadach określonych w stosownych przepisach.
 
5.      Fundacja może ustanowić‡ odznaki, medale honorowe i przyznawać‡ je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub uznanym przez Fundację.
 
 
ROZDZIAŁ III                MAJĄTEK FUNDACJI
 
§ 6. Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji
 
1.      Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie  10.200,00 zł. (słownie: dziesięć‡ tysięcy dwieście złotych zero groszy).
2.      Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 5.100,00 zł. (słownie: pięć‡ tysięcy sto złotych zero groszy).
3.      Z funduszu założycielskiego na realizację celów Fundacji przeznaczona jest kwota 5.100,00 zł. (słownie: pięć‡ tysięcy sto złotych zero groszy).
 
§ 7. Dochody Fundacji
 
Dochodami Fundacji są:
1)      darowizny osób fizycznych i prawnych, spadki, zapisy;
2)      dochody z subwencji osób prawnych;
3)      dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
4)      dotacje z budżetu państwa, jednostek administracyjnych i samorządowych;
5)      dochody z majątku Fundacji, w tym odsetki od wkładów pieniężnych
6)      dochody ze wszelkich innych Łşródeł (w ramach obowiązującego prawa).
 
 
§ 8. Sposób dysponowania majątkiem Fundacji
 
1.      Majątek Fundacji jest przeznaczony na pokrycie wszelkich wydatków związanych z realizacją zadań określonych w statucie
2.      Majątek Fundacji może być‡ lokowany:
a)      na rachunkach bankowych,
b)      w papierach wartościowych,
c)      w akcjach i udziałach spółek,
d)      w nieruchomościach,
e)      w inny sposób według uznania zarządu.
6.      Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
7.      Dochody Fundacji mogą być‡ użyte na wszelkie cele Fundacji oraz na bieżące jej potrzeby, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 
§ 9. Finanse Fundacji, księgi rachunkowe
 
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 
§ 10. Przedmiot działalności gospodarczej
 
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być‡ prowadzenie działalności wytwórczej i usługowej w następującym zakresie:
a)       22.11.Z       wydawanie książek
22.12.Z       wydawanie gazet
22.13.Z       wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
22.15.Z       pozostała działalność‡ wydawnicza
22.21.Z       drukowanie gazet
b) 92.31.G        artystyczna i literacka działalność‡ twórcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana
92.32.Z       działalność‡ obiektów kulturalnych
c)  80.42.Z        pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane
 
§ 11. Formy prowadzenia działalności gospodarczej
 
1.      Fundacja może prowadzić‡ działalność‡ gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady
2.      Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację kieruje Zarząd Fundacji.
3.      Wydzielonymi zakładami kierują dyrektorzy powoływani przez Zarząd.
 
 
ROZDZIAŁ IV               ORGANY FUNDACJI
 
§ 12. Organ zarządzający Fundacją
 
Organami Fundacji są:
1)       Zgromadzenie Fundatorów
2)       Zarząd Fundacji
 
§ 13. Kompetencje Zgromadzenia Fundatorów
 
1.      Zgromadzenie Fundatorów zbiera się nie rzadziej niż jeden raz w roku i dokonuje analizy oraz oceny bieżącej działalności Fundacji.
2.      Zgromadzeniu Fundatorów przewodniczy Prezydent Zgromadzenia Fundatorów wybierany na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów.
3.      Zgromadzenie Fundatorów zwoływane jest przez Prezydenta Zgromadzenia Fundatorów lub Prezesa Zarządu Fundacji.
4.      Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w drodze uchwał podjętych zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich Fundatorów, z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w § 13 ust. 5. oraz § 14 ust. 1.
5.      Zmiany statutu Fundacji mogą być‡ dokonane jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Fundatorów, przy obecności wszystkich Fundatorów.
 
§ 14. Kompetencje Zgromadzenia Fundatorów
 
1.       Zgromadzenie Fundatorów jednomyślną uchwałą dokonuje powołania oraz odwołania Zarządu Fundacji.
2.       Zgromadzenie Fundatorów uchwałą podjętą większością głosów podejmuje decyzje dotyczące powołania nowych placówek terenowych o stosownych nazwach, oddziałów zagranicznych, ciał doradczych i honorowych takich jak na przykład: Rada Programowa, Kapituła, itp.
3.       Zgromadzenie Fundatorów uchwałą podjętą większością głosów podejmuje decyzje dotyczące oceny sprawozdania z działalności przedstawionego przez Zarząd Fundacji.
4.       Zgromadzenie Fundatorów uchwałą podjętą większością głosów podejmuje decyzje o powołaniu Prezydenta Zgromadzenia Fundatorów, który w okresie pomiędzy Zgromadzeniami Fundatorów podejmuje decyzję i podpisuje za Zgromadzenie Fundatorów, w szczególności Prezydent Zgromadzenia Fundatorów upoważniony jest do zawierania umów pomiędzy Fundacją a zarządem Fundacji.
 
§ 15. Skład Zarządu i czas trwania jego mandatu
 
1.      Zarząd Fundacji powoływany jest przez Zgromadzenie Fundatorów  uchwałą podjętą jednomyślnie.
2.      Zarząd Fundacji składa się z Prezesa Zarządu Fundacji lub z Prezesa Zarządu Fundacji i członków zarządu Fundacji.
3.      Członkowie zarządu powoływani są na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji przez Zgromadzenie Fundatorów większością głosów lub przez Prezydenta Zgromadzenia Fundatorów.
4.      Zgromadzenie Fundatorów może uchwałą podjętą jednomyślnie odwołać‡ Zarząd Fundacji.
5.      Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nieoznaczony.
 
§ 16. Kompetencje Zarządu
 
1.   Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2.   Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, z wyłączeniem kompetencji zastrzeżonych dla Zgromadzenia Fundatorów.
3.   Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa:
a)   Prezes Zarządu Fundacji – działający jednoosobowo, albo
b)   dwaj członkowie Zarządu Fundacji – działający łącznie.
 
 

ROZDZIAŁ V                REORGANIZACJA I LIKWIDACJA FUNDACJI
 
 
§ 17. Połączenie z inną Fundacją
 
1.      Fundacja może połączyć‡ się z inną Fundacją o podobnych celach statutowych, na warunkach określonych przez uprawnione organy obu Fundacji.
2.      Decyzja o połączeniu musi zostać‡ dokonana w drodze jednomyślnej uchwały Zgromadzenia Fundatorów.
 
§ 18. Likwidacja Fundacji
 
1.      O likwidacji Fundacji decyduje jednomyślnie Zgromadzenie Fundatorów na wniosek Zarządu Fundacji.
2.      Likwidatora Fundacji powołuje jednomyślnie Zgromadzenie Fundatorów na wniosek Zarządu Fundacji.
3.      Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji przeznaczone będą na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej osób prawnych prowadzących zbliżoną działalność‡.
 
 
Warszawa, dnia 18 lutego 2005 roku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *