Close

ROCZNIK KOMPARATYSTYCZNY – ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Redakcja „Rocznika Komparatystycznego” w składzie prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski (zastępca red. nacz.), prof. dr hab. Ulrike Jekutsch, dr Jerzy Kazimierski (sekretarz redakcji), dr hab. Marta Skwara, prof. US (red. nacz.), prof. dr hab. Lech Sokół, prof. dr Dorota Walczak-Delanois ma zaszczyt przedstawić założenia nowego pisma komparatystycznego, które ukazywać się będzie od roku 2010. Celem pisma jest systematyczna refleksja metodologiczna dotycząca historii i współczesności dyscypliny, jej przeformułowań, redefinicji i aktualności oraz analiza literatury polskiej w kontekstach komparatystycznych. Szczególną uwagę redakcja przykładać będzie do refleksji nad obecnością literatury polskiej w świecie i jej zdolnością prowadzenia dialogu intertekstualnego/interkulturowego. Tematem wiodącym pierwszego numeru „Rocznika Komparatystycznego” będą związki między komparatystyką, translatologią a recepcją dzieła literackiego.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *